S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 

Silikonove Formy

 

mojekravaty.sk

 

 

eshop - gravírované darčeky, reklamné predmety, menovky, štítky, čísla domov

arr3Doživotná zárukaDoživotná záruka na všetky formičky. Poškodenú formičku zašlite na adresu: Ondrej... arr3Posielame do celého sveta Cena poštovného sa vypočítavá automaticky pri objednávaní tovaru. ...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 10,00 €
skladom
Naša cena 10,00 €
skladom
Naša cena 10,00 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky - plné znenie

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

 

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

 

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená:

Faktúru - daňový doklad

Dodací list prevádzkovateľa

Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

 

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

 

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

 

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

 

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200 € (dvesto eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 200 € (dvesto eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

 

7. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Zašlite dopis (na adresu Ondrej Bartoš, Hrašovík, 044 42 Rozhanovce) alebo email na formy@mojeformy.sk s textom: "Odstupujem od zmluvy č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet/adresu (uveďte správne číslo účtu alebo adresu pre platbu zloženkou)." Dátum a podpis.

Kompletný a nepoškodený tovar, bez známok používania, v pôvodnom obale a s originálnym dokladom o kúpe doručte na vlastné náklady na adresu Ondrej Bartoš, Hrašovík, 044 42 Rozhanovce. Tovar neposielajte na dobierku, doporučujeme vám zásielku poistiť.

Táto garancia sa nevzťahuje na:

spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, batérie, potraviny a pod.)

tovar na mieru

tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

tovar na splátky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vám peniaze za tovar zašleme prevodom/zloženkou na váš účet/adresu v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.

 

 

8. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

 

9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu formy@mojeformy.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

 

10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 10 dní.

 

11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

 

12. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby

ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod.

V. Dodacie podmienky a termíny

 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

 

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

 

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 14 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

 

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Kúpna cena a platby

 

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

 

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a.) Prevodný príkaz

 

Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa. Ako konštantný symbol uvedie 0008 a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 

b.) Vkladom na účet

 

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa. Do účelu platy uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po pbdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 

c.) Poštovou poukážkou

 

Kupujúci uhradí predfakúru pomocou poštovej poukážky typu R na účet prevádzkovateľa. V prípade platby poštovou poukážkou je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po pbdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 

d.) Dobierka

 

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Neúčujeme žiadny príplatok za dobierku.

 

e.) V hotovosti

 

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

 

 

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

 

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

 

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

 

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

 

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

 

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VIII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

 

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3. Poštovné zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 150 € (Platí iba pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky, zalazníkom bez pridelenej zľavy).

 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

IX. Ochrana osobných údajov

 

Detailné informácie a presné podmienky použitia, spracovania a ochrany osobných údajov sú uvedené v časti Ochrana súkromia.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

ZjU2O